Nijmegenaren meer betrekken bij de besluitvorming, vijftienduizend nieuwe woningen erbij tot 2040 en elk jaar duizend nieuwe bomen. Zomaar enkele punten uit het coalitieakkoord Ons Nijmegen, dat GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 met elkaar sloten. SP en de PvdA vinden het akkoord weinig ambitieus en spreken van gemiste kansen. De VVD vindt dat de Stadspartij Nijmegen te toegeeflijk is geweest.

De zes wethouders, die het coalitieakkoord moeten uitvoeren, tijdens hun installatie op 22 juni. Van links naar rechts Tobias van Efferen (D66), Cilia Daemen (GroenLinks), Jean-Paul Broeren (Stadspartij Nijmegen), Grete Visser (D66, John Brom (Stadspartij Nijmegen) en Noël Vergunst (GroenLinks). [foto: Jan Lintsen].
Sociaal, realistisch groen en des stadspartij Nijmeegs, zo noemt Wendy Grutters het coalitieakkoord Ons Nijmegen, stad van iedereen, bij de behandeling ervan in de gemeenteraad op 22 juni. Haar partij, Stadspartij Nijmegen, groeide bij de gemeenteraadsverkiezingen van drie naar zeven zetels en mocht daardoor deelnemen aan de coalitieonderhandelingen. Haar partij zorgde ervoor dat er meer aandacht komt voor het cultureel erfgoed en volkscultuur, meer mensen van tegemoetkomingen voor de minima gebruik kunnen maken en het afschaffen van de hondenbelasting.
GroenLinks en D66, de twee coalitiepartners van de Stadspartij Nijmegen, zetten ieder hun eigen accenten bij de behandeling van het coalitieakkoord. Lusanne Bouwmans van D66 noemt de kansenongelijkheid een van de grootste problemen van dit moment en dat daar iets aan moet worden gedaan. Er komt een miljoen euro per jaar beschikbaar om kinderen gelijke kansen te bieden in het onderwijs en daarbuiten. Ook komt er een jongerenperspectieffonds, om jongeren met schulden te helpen.
GroenLinks zet klimaat en biodiversiteit hoog op de agenda. Zo komt er geld om huizen te isoleren. Om de stad beter weerbaar te maken tegen hittestress en wateroverlast komen er duizend bomen bij per jaar en ruimte voor waterberging. Een wethouder gaat zich inzetten voor groen in de stad.

Kritiek
De aandacht voor klimaat en klimaatadaptie valt goed bij Partij voor de Dieren. Ook is deze partij blij met het extra geld voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, die erop moet letten of bedrijven geen milieuregels overtreden. Scepsis is er over het bomenplan. „Het helpt niet om duizend bomen te planten als er tegelijkertijd ook veel bomen worden gekapt”, aldus Eline Lauret. Kritiek is er ook vanuit andere oppositiepartijen.

„Voor een coalitieakkoord dat Ons Nijmegen heet, lees ik verrassend weinig over de wijken. Niets over Lindenholt, niets over Hatert, alleen Dukenburg krijgt een paragraaf”, zegt Charlotte Brand, fractievoorzitter van de PvdA. Ze had graag iets meer ambitie gezien. „Veel van wat in het coalitieakkoord staat is al bestaand beleid.” Als voorbeeld noemt ze de woningbouw. „15.000 woningen tot 2040, betekent 830 huizen per jaar. Dat zijn geen nieuwe voornemens, de coalitie doet niets om de woningbouw te versnellen, terwijl er wel behoefte aan is.”

De VVD-fractie met als tweede links Maarten Bakker vindt dat de coalitie te weinig voor automobilisten doet. [foto: Jan Lintsen].
Maarten Bakker, fractievoorzitter van de VVD, vindt eveneens dat de coalitie te weinig doet om nieuwe woningen te bouwen. „We zien nu al dat het niet lukt om het aantal huizen te bouwen dat is gepland.” Hij ergert zich eraan dat de gemeenteraad alleen binnenstedelijk wil bouwen. „Wat je dan krijgt is dat omwonenden naar de Raad van State gaan stappen, wat leidt tot ellenlange procedures. Kijk naar Metterswane, dat ligt al tien jaar stil. Wij hebben voorgesteld om bij Ressen naast Pathé een weiland te gaan bebouwen, dan heb je veel minder kans op procedures, maar dat wees de gemeenteraad af.”

30 procent

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft (tweede van rechts met witte blouse) vindt het coalitieakkoord niet eens zo slecht, maat stemt uiteindelijk toch tegen het coalitieakkoord. [foto: Jan Lintsen].
Hans van Hooft, fractievoorzitter van de SP, vindt het coalitieakkoord niet eens zo slecht, maar spreekt wel van gemiste kansen. „Het college hoeft niet te bezuinigen zoals eerdere colleges, maar start met 40 miljoen euro in de plus. Daarmee hadden ze veel meer kunnen doen, zo had de coalitie kunnen inzetten op gratis openbaar vervoer voor iedereen, of meer sociale woningbouw. ” De SP dient bij de raadsvergadering op 22 juni amendementen in om deze alsnog in het coalitieakkoord te krijgen. De coalitie zet in op 30 procent sociale woningen bij nieuwbouw. „Dat is al minder dan nu het geval is, daarbij verkopen woningcorporaties ook heel veel sociale woningen, daar doet de coalitie niets tegen.” Ook Brand is kritisch op deze 30 procent sociale woningbouw. „In het akkoord staat zelfs dat indien nodig van het percentage af kan worden geweken, zo schep je al ruimte om je er niet aan te houden.”

Inkomenspolitiek
Positief vindt Brand de komst van een ombudsman, het uitbreiden van de zelfbewoningsplicht voor huizenkopers, dat mensen met een inkomen tot 40 procent boven bijstandsniveau in aanmerking komen voor regelingen voor de minima en de komst van een verhuiscoach, die ouderen kan helpen te verhuizen naar een kleinere woning. De coalitie wil ook Nijmegenaren helpen bij het verduurzamen van hun huis. „Het is wel jammer dat de coalitie komt met ondersteuningsmaatregelen voor iedereen. Mensen die het zelf kunnen betalen, hoef je niet extra te ondersteunen. Maar wie rood staat, kan niet groen doen. Wij zeggen: ondersteun alleen de mensen die het zelf niet kunnen betalen. Wij vinden dat je ongelijk moet investeren, om kansengelijkheid te creëren.”

VVD-voorman Bakker heeft daar minder moeite mee. „Bij verduurzamingsmaatregelen wil je proberen zo veel mogelijk CO2 te besparen, daar moet je geen inkomenspolitiek mee bedrijven. Daarvoor heb je andere regelingen.”
Bakker vindt wel dat de coalitie te weinig doet om de automobiliteit te verbeteren. „Er komt alleen met heel veel slagen om de arm een onderzoek naar knelpunten op de S100. Nou, ik kan ze zo opnoemen waar die staan, het gaat om de Energieweg als je van de Oversteek afkomt en voor de rotonde bij de ANAC in Neerbosch-Oost.” De VVD dient op 22 juni samen met het CDA een amendement in om te zorgen voor een betere bereikbaarheid, ook voor de automobilist.

Veiligheid
Bakker verbaast zich erover dat in het coalitieakkoord niets staat over veiligheid, terwijl het wel heel erg speelt. Bij het Stadskrantlijsttrekkersdebat bracht Stadspartij Nijmegen het onderwerp zelfs in. Tijdens de raadsvergadering van 22 juni verweerde Grutters van de Stadspartij Nijmegen zich tegen deze aantijging. Zo wijst ze op de 300.000 euro die extra wordt ingezet voor een preventieve aanpak voor jongerenoverlast en de jonge aanwas in de ondermijnende criminaliteit. Bakker vindt het verder onbegrijpelijk dat Stadspartij Nijmegen heeft ingestemd met het  GroenLinksplan om Nijmegen in 2033 culturele hoofdstad te maken. „Begin dit jaar diende de partij nog met succes een motie in tegen het democratiefestival om daar geen geld meer aan te besteden, en nu hijsen ze het volgende bobofeestje op het podium.”

Financiën
De coalitie start met een goed gevulde kas. Doordat het Rijk de verdeelsleutel heeft aangepast heeft de gemeente meer geld te verdelen. Van Hooft vindt het jammer dat de gemeente niet kiest voor echte investeringen. „De gemeente kan het warmtenet overnemen van Vattenfall, dat is weliswaar een investering maar het levert ook wat. De bewoners zijn dan niet overgeleverd aan een monopolist, waarvan je niet weet met hoeveel die de tarieven gaat verhogen.”

PvdA-fractievoorzitter Charlotte Brand (tweede van links) stemt tegen het coalitieakkoord, haar partij vindt de financiële onderbouwing onvoldoende. [foto: Jan Lintsen].
Brand hekelt dat de coalitie de verlaging van de onroerend zaak belasting voor commerciële panden in stand houdt: „Daarvan profiteren vooral de grote vastgoedbeheerders.” Daarnaast vindt Brand de financiële onderbouwing niet goed uitgewerkt. „Er worden alleen grote lijnen geschetst, de precieze uitwerking zien we pas in de begroting. Zo gaat er een miljoen euro meer naar cultuur, maar hoe wordt dat ingevuld?” Het is voor de PvdA reden om tegen het coalitieakkoord te stemmen. Ook de SP en VVD stemmen tegen het coalitieakkoord, maar dat komt mede omdat de coalitie tijdens de raadsvergadering van 22 juni geen enkel amendement van de oppositie steunt. Uiteindelijk zijn het alleen de coalitiepartijen GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66, die met een meerderheid van 22 zetels voor het coalitieakkoord stemmen.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl